Vedtekter for

Grenaderkorpset – Åsveien, Nyborg og Ila skolekorps

Revidert sist gang 16.03.2022

§1 Organisasjon

Grenaderkorpset – Åsveien, Nyborg og Ila skolekorps – ble stiftet 4. mai 1962 under navnet Åsveien Skoles Musikkorps. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Trøndelag.

 

§2 Formål og oppgaver

§2.1 Formål

Å vekke barns interesse for musikk og utvikle deres evner ved å lære dem bruken av et instrument til glede for seg selv og andre, samt gjennom denne formen for fritidsbeskjeftigelse søke å fremme vennskap og godt kameratskap blant barn og voksne.

§2.2 Oppgaver

Korpset skal:

 • Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrument og i samspill.
 • Arrangere konserter og delta i de arrangementer som skolen, kretsen og forbundet tar initiativ til.
 • Når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter gjennom andre tilstelninger og reiser,
 • Anspore og utvikle barna og gi dem muligheter for kontakter både inn- og utenlands.

§2.3 Arbeidet i korpset

Korpsets øvelser følger i hovedtrekk skoleåret, med avbrudd for juleferie, vinterferie og påskeferie.

Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper.

Korpset skal ha 1 tillitsvalgt og 1 vara, som utpekes av juniorstyret (jf. §6.2). Tillitsvalgt deltar på korpsets styremøter som fullverdig styremedlem, vara kan møte med talerett.

§2.3 Dirigent/instruktør

Korpsets styre ansetter dirigent og eventuelle andre instruktører etter behov. Om en av partene ønsker det, opprettes en kontrakt i henhold til NMFs retningslinjer. Det skal foreligge instruks for dirigenten og instruktørene.

 

§3 Medlemsskap og forhold til NMF

§3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i korpset blir man automatisk medlem i NMF.

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.

§3.2 Forutsetning for medlemskap

 1. Alle medlemmer plikter å følge korpsets og NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 2. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger registreres omgående i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 3. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
 4. Medvirkning i amatørkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, kan tillates av styret. En forutsetning for deltagelse i andre korps er at medlemmet er fylt 12 år og at forpliktelsene overfor Grenaderkorpset skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjon.
 5. Utøvende medlemmer plikter å møte i rett tid til korpsets øvelser og oppdrag med mindre gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigenten varsles, om mulig i god tid på forhånd. Dersom noen ønsker fritak/permisjon fra arrangementer som seminarer, konserter, korpsturer, mv. skal det leveres skriftlig melding til korpsets styre i så god tid som mulig.
 6. I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter, plikter medlemmene å adlyde ledelsen og instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre det beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede. Arrangementer og møter som utøvende medlemmer deltar på er rusfrie for alle, også ledere, instruktører og andre voksne. Dette gjelder også reise til/fra.

§3.3 Rapporteringsplikt til NMF og kontingent

Korpset følger kalenderåret.

Den til enhver tid fastsatte kontingent skal betales i rett tid.

Korpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF. Rapporten sendes i henhold til de frister og rutiner som er fastsatt av NMF. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

Korpsene skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember.

§3.4 Utmeldinger

 1. Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi skriftlig melding om dette til korpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmeldingen kan godtas. De som ikke vil være med aktivt på høstsemesteret må gi skriftlig melding til korpsets styre innen 1. september.
 2. En kan være medlem i Grenaderkorpset til 31. juli det året en fyller 19 år. Medlemmer kan deretter søke styret skriftlig om forlengelse ett år av gangen.

§3.4 Suspensjon og eksklusjon

Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.

Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. En suspensjon er å betrakte som utestenging fra musikkorpset og opphør av medlemsrettigheter i en nærmere bestemt periode.

I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. Eksklusjon er et endelig opphør av medlemskap.

Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret.

 

§4 Årsmøtet

§4.1 Status

Årsmøtet er korpsets øverste myndighet.

§4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

 1. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel.
 2. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Møtet innkalles med 14 dagers varsel.
 3. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.
 4. Dagsorden, styrets årsmelding, revidert regnskap, plan, budsjett, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 4 dager før årsmøtet.

§4.4 Representasjon, rettigheter og voteringer

 1. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
  • Medlemmer som har fylt 15 år.
  • For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
  • Styrets medlemmer i alle saker, med unntak av stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 3. Følgende har tale- og forslagsrett:
  • Medlemmer som ikke er fylt 15 år.
 4. Følgende har talerett:
  • Representanter fra NMF.
  • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
 5. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

§4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering
  • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteledelse
  • Valg av referenter
  • Valg av protokollunderskrivere
 2. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
 3. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer.
 4. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.
 5. Valg:
  • Styreleder for to år.
  • Kasserer for to år.
  • Fire til syv styremedlemmer på valg for to år. Styremedlemmer bør så langt det er mulig velges med alternerende perioder for å sikre god kontinuitet i styrets arbeid.
  • Revisor(er) for ett år.
  • Tre medlemmer i valgkomiteen.

De som velges må være minimum 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å ta på seg verv.

Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

 

§ 5 STYRET

§5.1 Sammensetning og konstituering

Korpset ledes av et styre bestående av 6 til 9 medlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmer.

§5.2 Fullmakter

 1. Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.
 4. Styreleder og et styremedlem tegner korpset.

§5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger

 1. Styret innkalles når styreleder eller flertallet av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 2. I skolekorps der utøverne har tillitsvalgte møter utøvernes tillitsvalgte som fullverdig styremedlem.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Styreleder avgjør ved stemmelikhet i styret.
 4. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer.
 5. Korpsets medlemmer informeres om de vedtak som er gjort.

§5.4 Personalansvar

 1. Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.
 2. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.
 3. Styreleder utøver daglig personalansvar.

§5.5 Beredskapsplan for korps

Styret plikter å forholde seg til dokumentet «Beredskapsplan for korps» når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§5.6 Rapportering til skolene

Årsmelding og regnskap skal sendes skolestyrerne.

 

§6 Komitéer

§6.1 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4 e.

§6.2 Juniorstyret

Aktive medlemmer i hovedkorps velger eget juniorstyre bestående av 3-5 medlemmer. Juniorstyret konstituerer seg og utpeker tillitsvalgt og vara til korpsets styre (jf. §2.3) i samråd med dirigentene.

 

§7 Uenigheter og tvister

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§8 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund

 1. Vedtak om oppløsning av korpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall. I mellomtiden fryses korpsets midler på konto og utstyr lagres forsvarlig.
 2. Vedtak om oppløsning må godkjennes ved vanlig flertall av samlet foreldreråd ved Åsveien skole, Nyborg skole og Ila skole.
 3. Ved oppløsning skal korpsets instrumenter og eiendeler samles inn og på en forsvarlig måte tas vare på av Åsveien skole inntil et nytt korps kan opprettes ved skolene.
 4. I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt korps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Trøndelag. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av korps.
 5. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til NMF Trøndelag dersom nytt korps ikke er reorganisert innen fem år.
 6. Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.
 7. Korps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.

 

§9 Vedtektsendringer

Ordinært årsmøte kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 30. mars 2022.