Retningslinjer for alle på korpstur

  1. Vi følger vanlig korpsturånd og lange tradisjoner med god oppførsel!
  2. Alle korpsmusikanter har ansvar for å følge dagens program og møte til oppgitt tid på avtalt sted.
  3. Alle deltagere skal følge reglene for ro, orden og samvær som er satt opp for turen.
  4. Ungdommer som får gå uten gruppeleder skal gå minimum tre og tre sammen.
  5. Vi ser etter/ passer på hverandre – store og små og har ansvar for å bidra positivt til hele gruppens beste.
  6. Alle passer på/ har ansvar for sitt instrument.
  7. Alle voksne som er med på turen er å regne som reiseledere og vil bli benyttet satt opp i vakt turnusen med nattevakt – matorganisering osv.
  8. Alle reiseledere er tilgjengelige på tilkalling selv om de ikke har vakt
  9. Alle deltagere (musikanter og reiseledere) skal følge Grenaderkorpsets alkoholpolitikk – All bruk av alkohol eller andre former for rusmidler er forbudt. Brudd på denne regelen vil føre til umiddelbar utestengelse fra korpsturen for både musikanter og reiseledere. Reiseledere vil selv måtte organisere opphold/hjemreise. Der dette er mulig vil musikanter bli sendt hjem for egen regning uten refusjon av deltakeravgift. Der hjemsendelse av praktiske grunner ikke er gjennomført vil alternativt opphold blir organisert. Foresatte av musikanten vil måtte dekke ekstra utgifter knyttet til dette.