Vedtekter for

Grenaderkorpset – Åsveien, Nyborg og Ila skolekorps

Revidert sist gang 20.10.2008, 03.10.11

1 Organisasjon

Grenaderkorpset – Åsveien, Nyborg og Ila skolekorps – ble stiftet 4. mai 1962 under navnet Åsveien Skoles Musikkorps. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør-Trøndelag.

2 Formål

Å vekke barns interesse for musikk og utvikle deres evner ved å lære dem bruken av et instrument til glede for seg selv og andre, samt gjennom denne formen for fritidsbeskjeftigelse søke å fremme vennskap og godt kameratskap blant barn og voksne.

3 Oppgaver

Korpset skal:

 • sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrument og i samspill.
 • arrangere konserter og delta i de arrangementer som skolen, kretsen og forbundet tar initiativ til.
 • når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter gjennom andre tilstelninger og reiser,
 • anspore og utvikle barna og gi dem muligheter for kontakter både inn- og utenlands.

4 Medlemskap

Elever ved Åsveien skole, Nyborg skole og Ila skole, samt elever ved andre skoler der det ikke er korps, kan tas opp som medlemmer i korpset.

Medlemmer som flytter til en annen skole kan beholde sitt medlemskap. Før opptak kan skje, skal det foreligge skriftlig søknad, undertegnet av søkeren og dennes foreldre/foresatte. Underskrift fra foreldre/foresatte er nødvendig for de som ikke er fylt 12 år. Ved innmelding i Grenaderkorpset blir en automatisk medlem i NMF.

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

Alle medlemmer plikter å følge Grenaderkorpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til Grenaderkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

Korpset følger NMFs til enhver tid gjeldende aldersbestemmelser.

Utmeldinger skal skje skriftlig til korpset og sendes NMF via NMF Sør-Trøndelag seinest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding av musikkorpset. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmeldingen kan godtas. De som ikke vil være med aktivt på høstsemesteret må gi skriftlig melding til korpsets styre innen 1. september.

Medvirkning i amatørkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, kan tillates av styret. En forutsetning for deltagelse i andre korps er at medlemmet er fylt 12 år og at forpliktelsene overfor Grenaderkorpset skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjon.

Et korpsmedlem som ikke følger korpsets vedtekter, kan suspenderes for kortere eller lengre tid.

En suspensjon er å betrakte som utestenging fra musikkorpset og opphør av medlemsrettigheter i en nærmere bestemt periode. Eksklusjon er et endelig opphør av medlemskap.

Styret kan suspendere og foreslå eksklusjon av enkeltmedlemmer som er til skade for virksomheten. Styrets suspensjonsvedtak og årsmøtets eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

5 Suspensjon og eksklusjon

Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.

Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret.

6 Plikter og ansvar

Utøvende medlemmer plikter å møte i rett tid til korpsets øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigenten varsles, om mulig i god tid på forhånd. Dersom noen ønsker fritak/permisjon fra arrangementer som seminarer, konserter, korpsturer, osv skal det leveres skriftlig melding til korpsets styre i så god tid som mulig.

Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler.

I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter, plikter medlemmene å adlyde ledelsen og instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre det beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede. Arrangementer og møter som utøvende medlemmer deltar på er rusfrie for alle, også ledere, instruktører og andre voksne. Dette gjelder også reise til/fra.

Ingen har uten styrets samtykke lov til å opptre i korpsets uniform, eller benytte noen av korpsets eiendeler.

Den til enhver tid fastsatte kontingent skal betales i rett tid.

7 Kontingent

Medlemskontingentens størrelse, samt instrument- og uniformsleie fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingent regnes etter korpsets medlemstall pr. 31. desember.

8 Arbeidet i korpset

Korpsets øvelser følger i hovedtrekk skoleåret, med avbrudd for juleferie, vinterferie og påskeferie.

Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper.

Korpset skal ha tillitsvalgte som velges blant de utøvende medlemmene. Det velges inntil 3 medlemmer, hvorav minst én bør delta på korpsets styremøte. Medlemmene bør velges fra forskjellige skoler.

9 Dirigent/instruktør

Korpsets styre ansetter dirigent og eventuelle andre instruktører etter behov. Om en av partene ønsker det, opprettes en kontrakt i henhold til NMFs retningslinjer. Det skal foreligge instruks for dirigenten og instruktørene.

10 Årsmøtet

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling skal skje med minst to ukers skriftlig varsel.

På årsmøtet deltar Grenaderkorpsets medlemmer, komitémedlemmer og gjester invitert av styret.

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

 • Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
 • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

Følgende har tale- og forslagsrett:

 • Medlemmer som ikke har fylt 12 år.

Følgende har talerett:

 • Representanter fra NMF.
 • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

Forslag til saker som skal opp på årsmøtet, må sendes styret minst 8 dager før møtet.

Sakslisten, som skal sendes ut minst 4 dager før årsmøtet, skal inneholde følgende punkter:

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Budsjett for kommende år
 4. Kontigent
 5. Saker som legges fram av styret
 6. Innkomne forslag
 7. Valg på styre m/varamenn + revisor + en valgkomité på tre medlemmer

De som velges må være 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Møtet innkalles med 14 dagers varsel.

11 Styret og styrets plikter

Korpset ledes av et styre bestående av 6 til 9 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for en periode på to år. Korpsets tillitsmannsutvalg Åsveien skole, Nyborg skole og Ila skole kan i tillegg til ovennevnte velge hver sin representant som møter i styret som observatører med tale- og forslagsrett. Styret skal bestå av: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og 2 til 5 styremedlemmer. Styret gis fullmakt til å opprette nødvendige komitéer for å sikre forsvarlig drift.

Styremøte holdes så ofte som anses for nødvendig, men minst én gang pr. måned utenom feriene.

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. I ikke fulltallige møter må minst 5 avgi lik stemme for at vedtak er gyldig. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme. 1. varamann, tillitsmannsutvalgets varamann og korpsets dirigent innkalles til styremøtene uten stemmerett.

Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

12 Oppløsning/utmelding av NMF

Utmelding av NMF og oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende årsmøter, og må ha minst 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning må godkjennes ved vanlig flertall av samlet foreldreråd ved Åsveien skole, Nyborg skole og Ila skole. Ved oppløsning skal korpsets instrumenter og eiendeler samles inn og på en forsvarlig måte tas vare på av Åsveien skole inntil et nytt korps kan opprettes ved skolene. Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via kretsen senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtektene kan kun fattes på ordinært årsmøte, og må være vedtatt med 2/3 flertall.

14 Rapporter

Årsmelding og regnskap skal sendes skolestyrerne.

Styret skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist.

15 Uenighet/Tvister

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.